EKOHYDROGEO spol. s r.o.

Referencie

Rok

Lokalita

Názov úlohy, druh geologických prác

2014 - trvá Bratislava Monitoring vplyvov stavby diaľnice D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina na životné prostredie - povrchové a odpadové vody a podzemné vody. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.
2015 - trvá Prešov Monitoring vplyvov diaľnice D1 Prešov Západ - Prešov juh na životné prostredie - povrchová a podzemná voda. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.
2018 - trvá Prešov

Monitoring vplyvov rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat na životné prostredie - povrchová a podzemná voda. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.

2014 - 2021 Čadca Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec na životné prostredie - povrchové a podzemné vody. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.
2022 rôzne lokality Hydrogeologické posúdenia možnosti vsakovania zrážkových vôd do horninového prostredia. Odborné geologické posudky.
2022 rôzne lokality Hydrogeologické posúdenia možnosti získania zdroja podzemnej vody (vybudovania studne). Odborné geologické posudky.
2022 Jatov Jatov - využiteľné množstvo podzemnej vody zo studne pre farmu. Hydrogeologický prieskum.
2022 Bošany, Klátova Nová Ves Bošany, Klánova Nová Ves - zdroje podzemnej vody pre prevádzky družstva. Hydrogeologický prieskum.
2021 Nitra Nitra - zdroj úžitkovej vody pre práčovňu - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.
2021 Čachtice Čachtice - studne pre tepelné čerpadlá - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.
2021 Bratislava Bratislava - Nové Mesto - zdroj podzemnej vody pre technologické účely. Hydrogeologický prieskum.
2021 Nováky Nováky - studňa pre chemický závod - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.
2021 Lietavská Lúčka D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala -  inventarizácia odpadov na stavbe.
2021 Dubník, Jasová, Bešeňov Dubník, Jasová, Bešeňov - studne družstva - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.
2021 Nové Zámky Nové Zámky - studne konzervárne - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.
2021 Komárno Vodárenský zdroj Komárno, vodárne - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.
2021 Dolné Saliby Dolné Saliby - vybudovanie studne a výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.
2021 Most pri Bratislave Most pri Bratislave - zdroje podzemnej vody pre prevádzku betonárne. Hydrogeologický prieskum.
2021 Koválov Koválov - zdroj podzemnej vody pre prevádzku družstva. Hydrogeologický prieskum.
2014 - 2020 Budimír Monitoring vplyvov stavby diaľnice D1 Budimír - Bidovce na životné prostredie - povrchová a podzemná voda. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.
2020 Veľké Kosihy Veľké Kosihy - zdroj podzemnej vody pre prevádzku skládky odpadov. Hydrogeologický prieskum.
2020 Lukáčovce, Nové Sady Lukáčovce, Nové Sady, Rastislavice - obecné studne - využiteľné množstvá podzemnej vody v kategórii B. Hydrogeologický prieskum.
2020 Jacovce, Prašice Jacovce, Prašice - studne družstva - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.
2020 Komárno Komárno - stavba mosta - overenie prípadného znečistenia zemín. Geologický prieskum životného prostredia.
2020 Šaľa Vybudovanie pozorovacieho hydrogeologického vrtu.
2020 Okoč, Bratislava Inžinierskogeologické prieskumy.
2019-2020 Senec Monitoring vplyvov diaľnice D1 Bratislava - Senec, 1. etapa (Bratislava - Triblavina) na životné prostredie - povrchová a podzemná voda. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.
2019 Topoľčany Topoľčany - nový zdroj podzemnej vody pre hydinársky závod.  Hydrogeologický prieskum.
2019 Sereď Sereď - sídliskový vodovod - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody zo studní. Hydrogeologický prieskum.
2019 Bratislava Bratislava - komplex studní pre administratívny komplex - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.
2019 Hurbanovo Hurbanovo - vodárenský zdroj Pavlov Dvor - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.
2019 Bratislava Bratislava - Vinohrady - overenie kvantitatívno-kvalitatívnych parametrov podzemnej vody zo studne pre účely zavlažovania parku. Hydrogeologický prieskum.
2019 Veľké Blahovo Veľké Blahovo - studňa na protipožiarne účely. Hydrogeologický prieskum.
2019 Litava, Cerovo Litava, Prieložky, Dolinka, Cerovo - zhodnotenie kvantitatívno-kvalitatívnych parametrov podzemnej vody zo studní družstva. Hydrogeologický prieskum.
2019 Potônske Lúky Inžinierskogeologický prieskum lokality plánovanej stavby. Inžinierskogeologický prieskum.
2019 Bratislava Povodňový plán mobilnej betonárne.
2019 Veľké Blahovo Studňa na protipožiarne účely a polievanie. Hydrogeologický prieskum.
2019 Potônske Lúky Inžinierskogeologický prieskum lokality plánovanej staby. Inžinierskogeologický prieskum.
2019 Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom - vodovod - výpočet využiteľných množstiev podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.
2019 Bratislava Bratislava - zdroj podzemnej vody pre prevádzku výrobného strediska. Hydrogeologický prieskum.
2018 Čadca Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - overenie prípadného znečistenia územia v úseku km 37,1 - 37,2. Geologický prieskum životného prostredia.
2018 Brezová pod Bradlom Vodárenské zdroje skupinového vodovodu Brezová v oblasti Brezovej pod Bradlom a vodovodu Bukovec - výpočet využiteľného množstva podzemnej vody v kategórii B. Hydrogeologický prieskum.
2018 Myjava Vodárenské zdroje skupinového vodovodu Myjava a skupinového vodovodu Brezová v oblasti Košarísk - výpočet využiteľného množstva podzemnej vody v kategórii B. Hydrogeologický prieskum.
2018 Bratislava VZ Sedláčkov ostrov - výpočet využiteľného množstva podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.
2018 Dolné Obdokovce Dolné Obdokovce - hydinárska farma Bodok - výpočet využiteľného množstva podzemnej vody zo studní  v kategórii B. Hydrogeologický prieskum.
2018 Zeleneč Zeleneč - doplňujúci zdroj podzemnej vody na technologické účely ČOV. Hydrogeologický prieskum.
2018 Rohožník Rohožník - areál ČOV - zdroj podzemnej vody na hasenie požiarov. Hydrogeologický prieskum.
2018 - 2020 Komárno Komárno - Komárom, nový cestný most cez Dunaj - Monitoring povrchových a podzemných vôd. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.
2018 Bratislava Komplex polyfunkčných budov - Zóna Nové Nivy, Bratislava - posúdenie povodňového rizika (BREEAM Communities)
2018 Bratislava Komplex polyfunkčných budov - Zóna Nové Nivy, Bratislava - posúdenie vodohospodárskej stratégeie (BREAM Communities)
2018 Prievidza Prievidza – Teplárenská ulica – Overenie prípadného znečistenia. Geologický prieskum životného prostredia.
2018 Bratislava Bratislava Cvernovka – Posúdenie priepustnosti piesčitých zemín neogénu. Odborný geologický posudok.
2018 Levice Levice – Posúdenie podložia podlahy haly. Odborný geologický posudok.
2017 Špačince Špačince – Výpočet využiteľného množstva podzemnej vody zo studne v kategórii B. Hydrogeologický prieskum.
2017 Bratislava ÚČOV Bratislava – Vrakuňa – Výpočet využiteľného množstva podzemnej vody zo studní v kategórii B. Hydrogeologický prieskum.
2017 Mierovo Nová obytná zóna Mierovo – Hydrogeologické posúdenie možnosti vsakovania zrážkových vôd. Odborný geologický posudok.
2017 Stará Turá Stará Turá – Výpočet využiteľného množstva podzemnej vody zo studní v kategórii B. Hydrogeologický prieskum.
2017 Žilina Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) – Výpočet využiteľného množstva podzemnej vody zo studní v kategórii B. Hydrogeologický prieskum.
2017 Košice Košice – Južné mesto. Overenie prípadného znečistenia horninového prostredia. Geologický prieskum životného prostredia.
2017 Sereď Overenie kvantitatívnych parametrov podzemnej vody zo studne. Hydrogeologický prieskum.
2017 Jasenov, Michalovce Kvantitatívno-kvalitatívne parametre podzemnej vody zo studní betonárne. Hydrogeologické prieskumy.
2017 Košice, Trebišov Kvantitatívno-kvalitatívne parametre podzemnej vody zo studní betonárne. Hydrogeologické prieskumy.

2014 - 2016

Bratislava

Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosáková ulica - Šafárikovo námestie.  Monitorovanie povrchových vôd a hluku. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.

2016

Budimír - Bidovce

Diaľnica D1 Budimír - Bidovce. Vypracovanie dokumentov - Havarijný plán, Environmentálny plánu, Plán odpadového hospodárstva, Plán kontroly a ochrany životného prostredia.

2016

Zázrivá

Zázrivá - Havrania - posúdenie porušenia svahu zosuvom. Odborný geologický posudok.

2016

Bratislava

Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina – overenie vsakovacej schopnosti horninového prostredia v pásme prevzdušnenia, vsakovanie skúšky. Hydrogeologický prieskum.

2016

Bratislava

Starý most, Tyršovo nábrežie – Klokočova – prieskum znečistenia v mieste dočasného pravobrežného uzla koncentrovanej stavebnej činnosti. Geologický prieskum životného prostredia

2016

Bratislava

Starý most, Gondová – prieskum znečistenia v mieste dočasného ľavobrežného uzla koncentrovanej stavebnej činnosti. Geologický prieskum životného prostredia.

2016

Oravská Lesná

Zdroj podzemnej vody pre potreby zásobovania obce pitnou vodou. Výpočet využiteľného množstva podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2016

Bratislava

Bratislava, Tematínska ulica - hydrogeologické posúdenie možnosti vybudovania čerpacích a vsakovacích studní pre tepelné čerpadlá. Odborný geologický posudok

2016

Sasinkovo

Sasinkovo - vodný zdroj pitnej vody pre obecný vodovod. Výpočet využiteľného množstva podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2016

Šterusy

Šterusy – hydrogeologický prieskumný vrt HŠT-2. Výpočet využiteľného množstva podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2016

Bratislava, Nitra

Posúdenie území extravilánu Bratislavy a Nitry z aspektu ich potenciálnej vhodnosti pre ťažbu štrkopiesku. Geologická štúdia.

2016

Topoľčany

Topoľčany – overenie vsakovacej schopnosti horninového prostredia, vsakovacie skúšky a posúdenie základovej pôdy. Hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum.

2016

Lučenec

Lučenec, ul. Fiľakovská cesta - hydrogeologické posúdenie možnosti vybudovania čerpacej a vsakovacej studne pre tepelné čerpadlo. Odborný geologický posudok.

2016

Nitra

Nitra – Dolné Krškany - hydrogeologické posúdenie možnosti vsakovania zrážkových vôd. Odborný geologický posudok.

2016

Bratislava

Bratislava – Lamač – overenie prípadnej kontaminácie v dôsledku prevádzky čerpacej stanice pohonných hmôt. Geologický prieskum životného prostredia.

2014 - 2016

Prešov

Monitoring vplyvov diaľnice D1 Prešov Západ - Prešov juh na životné prostredie - doplnkový inžinierskogeologický prieskum.

2015

Báč

Pravdepodobná environmentálna záťaž Báč – bývalá strojnotraktorová stanica.  Záverečná správa s analýzou rizika znečisteného územia a štúdiou uskutočniteľnosti sanácie. Geologický prieskum životného prostredia.

2015

Zlaté Moravce

Pravdepodobná environmentálna záťaž Zlaté Moravce – rušňové depo. Záverečná správa s analýzou rizika znečisteného územia a štúdiou uskutočniteľnosti sanácie. Geologický prieskum životného prostredia.

2015

Nitra

Pravdepodobná environmentálna záťaž Nitra – rušňové depo (Cargo). Záverečná správa s analýzou rizika znečisteného územia a štúdiou uskutočniteľnosti sanácie. Geologický prieskum životného prostredia.

2015

Pohronský Ruskov

Pravdepodobná environmentálna záťaž Pohronský Ruskov – mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru. Záverečná správa s analýzou rizika znečisteného územia a štúdiou uskutočniteľnosti sanácie. Geologický prieskum životného prostredia.

2015

Bratislava

Vodárenský zdroj Sedláčkov ostrov - návrh ochranný pásiem. Hydrogeologický prieskum.

2015

Bratislava

Bratislava - Železná studnička - overenie kvantitatívnych parametrov staršej kopanej studne. Hydrogeologický prieskum.

2015

Radošina

Pivnica Radošina - posúdenie vplyvu plánovanej zmeny navrhovanej činnosti „PIVNICA RADOŠINA“ na vodárenské zdroje podzemnej vody: prameň Hlavina (HGR-9) a studne HGR-4 a HNB-1. Odborný geologický posudok

2015

Dunajská Streda

Zberný dvor Dunajská Streda - hydrogeologické posúdenie možnosti vsakovania zrážkových vôd. Odborný geologický posudok.

2014 - 2015

povodie rieky Ipeľ

Ochrana tranzhraničných zdrojov pitných vôd. Hydrogeologický prieskum

2014

Bratislava

Vodárenský zdroj Sedláčkov ostrov - hydrogeologický prieskum za účelom vybudovania studne č. 5. Výpočet využiteľného množstva podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2014

Bratislava

Starý most, Tyršovo nábrežie – Klokočova – prieskum znečistenia v mieste dočasného pravobrežného uzla koncentrovanej stavebnej činnosti. Geologický prieskum životného prostredia.

2014

Bratislava

Starý most, Gondová – prieskum znečistenia v mieste dočasného ľavobrežného uzla koncentrovanej stavebnej činnosti. Geologický prieskum životného prostredia.

2013

Svätý Jur

Svätý Jur - Neštich - overenie vsakovacej schopnosti horninového prostredia.  Hydrogeologický prieskum.

2013

Bratislava

Bratislava - Klenová ul. - hydrogeologické posúdenie možnosti získania zdroja podzemnej vody pre pitné účely. Odborný geologický posudok.

2013

Bratislava

Rezidenčné centrum Bradlianska. Inžinierskogeologický prieskum

2013

Rovinka

Rovinka - posúdenie podmienok zakladania objektov individuálnej zástavby. Inžinierskogeologický prieskum.

2013

Červeník

Červeník - inžinierskogeologický prieskum pre založenie fermentačných a skladovacích nádrží. Inžinierskogeologický prieskum.

2013

Čadca

Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec na životné prostredie - doplnkový inžinierskogeologický prieskum

2013

Veľký Krtíš

Zistenie príčin poškodenia budovy. Inžinierskogeologický prieskum

2012

Nitra

Rýchlostná cesta R1 - overenie prípadného znečistenia podzemnej vody a zemín v priestore skladov. Geologický prieskum životného prostredia.

2011, 2012

Lietavská Lúčka, Ružiná

Lietavská Lúčka, Ružiná - jestvujúce lomy - posúdenie lokalít z hľadiska prípadných stretov záujmov. Odborný geologický posudok.

2012

Sliač

Letisko Sliač - posúdenie kvality zemín v podloží vzletovej a pristávacej dráhy a opodstatnenosti ich výmeny. Odborný geologický posudok.

2012

Turany

Ložisko štrkopieskov Turany - monitorovanie podzemných vôd. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.

2012

Turany

Ložisko štrkopieskov Turany - zdroj podzemnej vody pre potreby prevádzky ťažby.  Hydrogeologický prieskum.

2012

Bratislava

Bratislava - Ivanská cesta, Nový Avion - posúdenie vsakovania zrážkových vôd. Hydrogeologický prieskum.

2012

Bratislava

Bratislava - Lamač, Rozálska ul. - Posúdenie stability dočasného stavebného výkopu. Odborný geologický posudok.

2012

Bratislava

Vodárenský zdroj Pečniansky les - výpočet využiteľného množstva podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2009 - 2012

Nitra - Tekovské Nemce

Rýchlostná cesta R1 - monitorovanie povrchových a podzemných vôd, hluku pred výstavbou, počas výstavby a v období predčasného užívania stavby. Monitoring geologických faktorov životného prostredia.

2009 - 2012

Nitra - Tekovské Nemce

Rýchlostná cesta R1 - komplexný environmentálny servis na stavbe, odpadové hospodárstvo.

2011

Čunovo

Vodárenský zdroj Čunovo - návrh ochranných pásiem. Hydrogeologický prieskum

2011

Šaľa

Šaľa - areál Metalfin - overenie prípadnej kontaminácie zemín v okolí vyradenej nádrže na naftu. Geologický prieskum životného prostredia.

2011

Pezinok

Pezinok, Františkánsky inštitút - inžinierskogeologický prieskum pre účel založenia novostavby.

2011

Boheľov

Boheľov - orientačné posúdenie možnosti využitia jestvujúceho vrtu. Odborný geologický posudok.

2009 - 2011

Nitra - Tekovské Nemce

Rýchlostná cesta R1 - overenie prípadného znečistenia zemín v mieste dočasných stavebných dvorov pred výstavbou a po výstavbe. Geologický prieskum životného prostredia.

2010

Nitra

Rýchlostná cesta R1 - sanácia environmentálnej záťaže na Cabajskej ceste, Nitra. Sanácia environmentálnej záťaže.

2010

Beladice - Tekovské Nemce

Rýchlostná cesta R1 - sanácia environmentálnej záťaže v trase R1. Sanácia environmentálnej záťaže.

2010

Opava, Ľuboreč

Opava a Luboreč - overenie technického stavu jestvujúcich hydrogeologických vrtov. Hydrogeologický prieskum.

2010

Opava, Ľuboreč

Opava a Luboreč - čistenie jestvujúcich hydrogeologických vrtov

2010

Šaľa

Šaľa - kompostáreň, zdroj podzemnej vody. Projekt hydrogeologického prieskumu.

2010

Pezinok

Pezinok - prieskum kontaminácie zemín a stavebných konštrukcií. Prieskum životného prostredia.

2010

Pezinok

Pezinok - prieskum kontaminácie podzemnej vody. Prieskum životného prostredia.

2010

Senec

Senec - zdroj podzemnej vody pre úžitkové účely. Hydrogeologický prieskum.

2010

Senec

Senec, amfiteáter - zdroj podzemnej vody pre úžitkové účely. Hydrogeologický prieskum.

2010

Senica

Senica - inžinierskogeologický prieskum pre stavbu bytového domu.

2010

Bratislava

Bratislava, K železnej studienke - inžinierskogeologický prieskum.

2010

Vojany

Vojany - realizácia monitorovacích a sanačných hydrogeologických vrtov.

2010

Orechová Potôň

Orechová Potôň, hotel Ring - zdroj podzemnej vody pre pitné účely. Hydrogeologický prieskum.

2010

Orechová Potôň

Orechová Potôň, hotel Ring - zdroj podzemnej vody pre systémy tepelných čerpadiel. Hydrogeologický prieskum.

2010

Bratislava

Bratislava, Kramáre - orientačný inžinierskogeologický prieskum stavby.

2009

Bratislava

Bratislava, Petržalka, Nové Mesto - doplnkový hydrogeologický prieskum za účelom overenia hydraulických parametrov zvodneného prostredia

2009

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš, areál kúpaliska - rekonštrukcia využívanej studne. Hydrogeologický prieskum.

2009

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš - umelé jazero, podrobný inžinierskogeologický prieskum.

2009

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš - vstupný objekt kúpaliska, podrobný inžinierskogeologický prieskum.

2009

Banská Bystrica

Rýchlostná cesta R1 - severný obchvat Banskej Bystrice - pyrotechnický prieskum.

2009

Nitra

Rýchlostná cesta R1 - projekt likvidácie studne a šachty v oblasti Čermáň

2009

Nitra - Tekovské Nemce

Rýchlostná cesta R1 - Pasportizácia čiernych skládok odpadov.

2009

Nitra - Selenec

Orientačný prieskum za účelom overenia prítomnosti azbestu v identifikovaných odpadoch v trase rýchlostnej cesty R1 úseku Nitra, Západ - Selenec.

2009

Nitra - Selenec

Orientačný prieskum za účelom overenia prítomnosti azbestu v demolovaných stavebných materiáloch v trase rýchlostnej cesty R1 úseku Nitra, Západ - Selenec

2009

Žirany

Rýchlostná cesta R1 - Žirany - prieskum kontaminácie zemín na pozemku bývalej obaľovne živičných zmesí. Prieskum životného prostredia.

2008

Senec

Senec, Slnečné jazerá - projekt hydrogeologického prieskumu.

2008

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš - umelé jazero a vstupný objekt, orientačný inžinierskogeologický prieskum.

2008

Bratislava

Bratislava, Vrakuňa - klasifikácia odpadového materiálu. Odborný geologický posudok.

2008

Štrba

Štrba, zdroj podzemnej vody - projekt hydrogeologického prieskumu.

2008

Nové Zámky

Nové Zámky - hydrogeologický prieskum za účelom zabezpečenia zdroja podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2008

Báb

Báb - hydrogeologické posúdenie vplyvu vypúšťaných vôd z povrchového odtoku na kvalitu podzemných vôd. Odborný geologický posudok.

2008

Malinovo

Malinovo - hydrogeologický prieskum za účelom zabezpečenia zdroja podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2008

Levice

Levice- Juh - hydrogeologický prieskum za účelom zabezpečenia zdroja podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2008

Čunovo

Bratislava, Čunovo - hydrogeologické posúdenie vplyvu vypúšťaných vôd z povrchového odtoku na kvalitu povrchovej a podzemnej vody. Odborný geologický posudok.

2008

Trnava

Trnava - hydrogeologický prieskum za účelom zabezpečenia zdroja podzemnej vody. Hydrogeologický prieskum.

2008

Vybrané úseky D1

Konzultačná a poradenská činnosť pre PPP projekt D1, technická správa geotechnických úsekov

2007

Región Bánovce nad Bebravou

Odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou. Podrobný inžinierskogeologický prieskum.

2007

Región Partizánske

Región Partizánske - odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou. Podrobný inžinierskogeologický prieskum.

2007

Pezinok - Grinava

Pozemok v Pezinku – Grinave, časť Mlynské - inžinierskogeologický posudok.

2007

Šintava

Posúdenie vsakových podmienok, zhodnotenie samočistiacich schopností horninového prostredia, posúdenie možnosti zhoršenia kvality podzemných vôd a návrhu opatrení na zabránenie znečistenia podzemných vôd zo vsakov a retenčných nádrží pre lokalitu Logistické centrum Šoporňa

2006

Mikroregión Bardejov - Horná Topľa

Odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou. Doplnkový hydrogeologický prieskum.

2006

Veľká Ida

Posúdenie znečistenia zemín na území staveniska obalovačky živičných zmesí. Prieskum životného prostredia.

2006

Bratislava

Posúdenie inžinierskogeologických pomerov a znečistenia horninového prostredia a podzemnej vody v oblasti výstavby obalovačky živičných zmesí v areáli spoločnosti Technické sklo a. s. Bratislava. Prieskum životného prostredia.

2006

Aglomerácia Galanta

Odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou. Podrobný inžinierskogeologický prieskum

2005 - 2022 Lokality na celom Slovensku Hydrogeologické posúdenia možnosti likvidácie prečistených odpadových vôd z domovej čistiarne odpadových vôd (ČOV) vsakom do horninového prostredia. Odborné geologické posudky.
2005 - 2022 Lokality na celom Slovensku Hydrogeologické posúdenia možnosti vsakovania zrážkových vôd do horninového prostredia. Odborné geologické posudky.

Bratislava

Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
"Príroda má oproti ľudstvu obrovskú výhodu. Môže bez neho existovať,  ale ľudstvo bez nej nie."