EKOHYDROGEO spol. s r.o.

Priemyselná ekológia

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO                            

Interný audit v oblasti nakladania s odpadmi

 • preverenie spôsobov nakladania s odpadmi z hľadiska ich súladu s platnými právnymi predpismi
 • identifikácia a vyhodnotenie významných aspektov z hľadiska odpadového hospodárstva (rozpory s planou legislatívou a pod.)
 • posúdenie ekonomiky odpadového hospodárstva
 • stanovenie priorít opatrení k náprave nevyhovujúceho stavu
 • návrh systémov riadenia v oblasti optimálneho nakladania s odpadmi
 • posúdenie ekonomických dopadov navrhovaných opatrení

Pomoc pri riadení podniku v oblasti produkcie odpadov a nakladania s odpadmi

 • spracovanie a revízia programov odpadového hospodárstva
 • spracovanie a kontrola dokumentácie v oblasti odpadového hospodárstva
 • vnútorné smernice a pokyny pre nakladanie s odpadmi
 • podpora podniku vedenia dokumentácie napr.:
  •  evidencia odpadov
  •  hlásenie o produkcii odpadov
  •  zaraďovanie odpadov podľa druhu a kategórií stanovených v Katalógu odpadov
  •  evidenčné listy (pri preprave odpadov)
  •  identifikačné listy odpadov
  •  prevádzkové poriadky skladu nebezpečných odpadov
  •  prevádzkové poriadky zariadení k zneškodňovaniu odpadov
  •  prevádzkové poriadky zariadení k úprave nebezpečných odpadov
 • ekonomický rozbor variant zneškodňovania odpadov
 • poradenstvo v oblasti optimálneho nakladania s odpadmi (napr. zhodnotenie možností využitia odpadov)

Hodnotenie nebezpečných vlastností odpadov

 • hodnotenie nebezpečných vlastností odpadov oprávnenou osobou
 • zaradenie eventuálnej prekategorizácie odpadov

Odstránenie všetkých druhov odpadov

 • využitie alebo uloženie inertných odpadov
 • stabilizácia (úprava) odpadov
  •  vlastná biodegradačná technológia
  •  solidifikácia
 • nebezpečné odpady (spálenie, uloženie na skládku príslušnej kategórie)

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Interný audit v oblasti vodného hospodárstva

 • preverenie spôsobov nakladania s vodami z hľadiska ich súladu s platnými právnymi predpismi
 • identifikácia a vyhodnotenie významných aspektov z hľadiska vodného hospodárstva (rozpory s platnou legislatívou a pod.)
 • posúdenie ekonomiky vodného hospodárstva
 • stanovenie priorít opatrení k náprave nevyhovujúceho stavu
 • návrh systému riadenia v oblasti vodného hospodárstva
 • posúdenie ekonomických dopadov navrhovaných opatrení

Podpora pri riadení podniku v oblasti vodného hospodárstva

 • vypracovanie koncepcií v hospodárení s vodou a čistení odpadových vôd
 • spracovanie a kontrola dokumentácie nevyhnutnej pre nakladanie s vodami
 • sledovanie platnosti príslušných povolení, rozhodnutí a zmlúv z oblasti vodného hospodárstva
 • výpočet poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd, spracovanie poplatkových hlásení a poplatkových priznaní
 • zastupovanie pri rokovaniach s vodohospodárskymi orgánmi
 • vypracovanie manipulačných a prevádzkových poriadkov
 • vypracovanie plánu opatrení pre prípady havárie

Konzultačné služby v oblasti úpravy a čistenia vôd

 • posúdenie efektívnosti a optimalizácie, prípadne návrh technológie úpravy vody
 • posúdenie efektívnosti a optimalizácie ČOV, prípadne návrh technológie čistenia odpadových vôd
 • nezávislé poradenstvo pri výbere dodávateľa technológie
"Príroda má oproti ľudstvu obrovskú výhodu. Môže bez neho existovať,  ale ľudstvo bez nej nie."