EKOHYDROGEO spol. s r.o.

Sanácie ekologických záťaží

ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI    

 • posúdenie technicko ekonomických variant sanácie a technológie
 • posúdenie rizík jednotlivých riešení
 • určenie mimoekonomických aj ekonomických efektov

Štúdia uskutočniteľnosti sa spracováva v prípade starých ekologických záťaží veľkého rozsahu alebo v prípade problematických spôsobov sanácie, kedy je nutné posúdiť z technického a ekonomického hľadiska rôzne varianty postupu sanácie a použitých technológií s ohľadom na špecifické podmienky lokality. Cieľom štúdie uskutočniteľnosti je výber optimálneho sanačného zákroku, ktorý za prijateľné finančné prostriedky a v požadovaných termínoch bude schopný naplniť podmienky uvedené v rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej správy. V štúdii uskutočniteľnosti sú rozpracované nasledujúce problémy:

 • identifikácia známych riešení či technológií – súhrn známych riešení a technológií, s uvedením názvu, princípu technológie, popisu, kapacity, energetickej a surovinovej náročnosti, náročnosti na obsluhu a údržbu, referencie o jej použití v praxi, vplyvu na životné prostredie
 • posúdenie rizík jednotlivých riešení - posúdenie dostupných informácií o zvolenej technológii, vplyv na prevádzku podniku, legislatívny rámec a potrebné povolenia, záujem orgánov štátnej správy, záujem verejnosti
 • určenie mimoekonomických efektov jednotlivých riešení – schopnosť riešenia dosiahnuť cieľové limity, využitie kapacity technológie, riziká riešenia, dĺžka trvania nápravného opatrenia, požiadavky na nakladanie s odpadmi, spotreba surovín, energie a ich dosiahnuteľnosť, požiadavky na monitoring, bezpečnosť práce a ochranu zdravia
 • určenie ekonomického efektu jednotlivých riešení – kalkulácia ceny jednotlivých variant riešení
 • integrácia znalostí a výber riešenia

v odôvodnených prípadoch môže byť súčasťou štúdie primerané overenie navrhovanej technológie.

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ     

 • návrh optimálneho variantu sanačného zásahu
 • realizačné projekty sanácie, rekultivácia a revitalizácie         
 • matematické modelovania        

Predprojektová príprava

 • prieskum dotknutých území
 • technicko-ekonomické štúdie sanačných a rekultivačných prác, posúdenie variant riešení
 • návrh najefektívnejšej varianty technického riešenia

Spracovanie realizačných projektov nápravných opatrení

 • sanácia horninového prostredia
 • sanačný stavebný zásah
 • sanácia podzemných vôd

Spracovanie projektov rekultivácie a revitalizácie

 • projekty rekultivácie skládok, odkalísk a devastovaných území
 • projekty výstavby zelene
 • projekty protieróznej ochrany

Vykonávacie projekty nápravných opatrení sú vykonané v súlade s požiadavkami na spracovanie dokumentácie pre schvaľovací proces príslušných orgánov štátnej správy. Súčasťou našich služieb je i zastupovanie objednávateľa pri prejednávaniach a schvaľovacom procese pred orgánmi štátnej správy.

Matematické modelovanie

 • spracovanie a vizualizácia dát
 • matematické modely prúdenia povrchových vôd
 • simulácia povodňových stavov a ich prevencia
 • matematické modely šírenia polutantov v pôdnom vzduchu
 • matematické modely prúdenia podzemných vôd
 • matematické modely transportu polutantov v saturovanej zóne
 • odhad šírenia znečistenia v horninovom prostredí v súvislosti s návrhom efektívnej sanácie

návrhy optimalizácie a ochrany zachytávania podzemných vôd

REALIZÁCIA SANÁCIE

 • poloprevádzkové skúšky
 • pilotné testy
 • sanácie znečistených zemín, podzemej vody, pôdneho vzduchu, stavebných konštrukcií
 • zneškodnenie odpadov 

Predsanačná príprava

 • inštalácia sanačných zariadení a technologickej skúšky
 • pilotné testy 
 • poloprevádzkové skúšky
 • spracovanie prevádzkovej dokumentácie

Pilotné testy sanácie sú vykonávané za účelom overenia vhodnosti a účinnosti vybraných

sanačných technológií v podmienkach konkrétnej lokality.

Poloprevádzkové skúšky sú vykonávané pre optimalizáciu prevádzkových parametrov zvolenej

sanačnej technológie v daných podmienkach lokality.

Realizácia sanačných prác

 • sanácia znečistených zemín, stavebných konštrukcií, pôdneho vzduchu, podzemnej vody s využitím najmodernejších technológií
 • dodávky a prevádzka sanačnej technológie
 • vykonanie enkapsulačných či stabilizačných opatrení k zamedzeniu ďalšieho šírenia znečistenia
 • odstránenie odpadov vzniknutých v súvislosti so sanačnými prácami
 • odborný dozor a riadenie sanačných prác

vyhodnotenie prác v súlade s cieľom prác a požiadavkami legislatívy

SANAČNÝ MONITORING

 • monitoring a overenie účinnosti realizovaných nápravných opatrení
 • posanačný monitoring 

Monitoring a overenie účinnosti realizovaných nápravných opatrení

 • návrhy a vybudovanie monitorovacích systémov
 • priebežné sledovanie kontaminantov v sanovanej zložke životného prostredia
 • monitoring účinnosti a efektívnosti sanačných prác
 • posúdenie sanačnej technológie z hľadiska jej vhodnosti, funkčnosti a účinnosti

Postsanačný monitoring

 • situačný monitoring dosiahnutia cieľového parametru sanácie
 • prevádzkový monitoring pre zhodnotenie vývoja zbytkového znečistenia v sanovanom území

monitoring pre zhodnotenie trvalého stavu dosiahnutia cieľových parametrov sanácie

REKUTLIVÁCIA A REVITALIZÁCIA

 • rekultivácia a revitalizácia sanovaných území
 • skládok odpadov
 • dôsledkov antropogénnej činnosti
 • vodných tokov

Rekultivácia sanovaných území

 • vypracovanie projektov rekultivácie území po vykonanom sanačnom opatrení
 • realizácia technických opatrení začlenenia územia do krajiny

Rekultivácia skládok odpadov

 • vypracovanie projektovej dokumentácia uzavierania a rekultivácie skládok odpadov, ktoré nie sú dlhodobo schopné plniť zákonné požiadavky na prevádzku a technický stav
 • zastupovanie na jednaniach s orgánmi štátnej správy 
 • uzavieranie skládok TKO
 • stavebná realizácia rekultivácie skládky podľa schváleného projektu

Rekultivácia dôsledkov antropogénnej činnosti

 • spracovanie návrhu plánu sanácie a rekultivácie územia
 • vykonávanie všetkých technických rekultivácií s presunom zemného materiálu – rekultivácia lomov, strží, neúrodnej pôdy, rušenie poľných ciest atď.
 • biologická rekultivácia ako následná rekultivácia pre technickej úprave územia vrátane prípadnej výsadby drevín, krov, tráv
 • návrhy odvodňovania ložísk nerastných surovín, vrátane sledovania a vyhodnotenia priebehu odvodňovania ložiska
 • opatrenia k zvýšenej retenčnej schopnosti krajiny
 • pozemkové úpravy

Rekultivácia a revitalizácia vodných tokov

 • spracovanie projektu rekultivácie a revitalizácie vodných tokov
 • stavebná realizácia
 • spracovanie technickej dokumentácie skutočného stavu miesta ťažby brehových materiálov
 • návrhy a realizácia protieróznych a protipovodňových opatrení
 • súčasťou návrhu každej úpravy toku sú nevyhnutné prieskumy technického a ekologického charakteru

Revitalizácia krajiny

 • revitalizácia biologickej diverzity
 • revitalizácia narušených ekosystémov v chránených územiach
 • revitalizácia vodného režimu krajiny
 • revitalizácia ekologickej stability kultúrnej krajiny

revitalizácia antropogénne vzniknutých segmentov krajiny

"Príroda má oproti ľudstvu obrovskú výhodu. Môže bez neho existovať,  ale ľudstvo bez nej nie."