EKOHYDROGEO spol. s r.o.

Hodnotenie stavu životného prostredia

Účelový prieskum

Hodnotenie stavu horninového prostredia, podzemnej vody, povrchovej vody, pôdneho vzduchu a ovzdušia.
Vykonávaný účelový prieskum je spravidla zameraný na hodnotenie stavu: 
 • horninového prostredia
 • podzemnej vody
 • povrchovej vody
 • pôdneho vzduchu
 • ovzdušia 
Podľa cieľu riešenej problematiky je účelový prieskum vykonávaný buď samostatne alebo je súčasťou väčších celkov ako je:
 • ekologický audit
 • analýza rizika
 • návrh optimálnej varianty sanačného zásahu (predsanačný doprieskum)
 • sanačných prác (dosiahnutie cieľového parametru sanácie)
 • posúdenie vplyvu investičných zámerov na životné prostredie
 • prieskum pre zakladanie stavieb
 • hydrogeologické prieskumy a posudky

Ekologický audit

 • Posúdenie ekologickej záťaže a ekologických záväzkov pri zmene vlastníckych vzťahov
 • Audit ekologickej záťaže pozemkov
 • Interný audit súladu s legislatívou
Audit ekologickej záťaže a ekologických záväzkov pre posúdenie vhodnosti investičného zámeru (budovanie infraštruktúry, priemyselných zón, priemyselných objektov a pod.) pri zmene vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam (významný podklad pri predaji, nákupe a ďalších formách transformácie nehnuteľností vo vzťahu k predchádzajúcim činnostiam) 
 • zhodnotenie predchádzajúceho využitia územia z pohľadu možnej ekologickej záťaže
 • využitie archívnych leteckých snímkov
 • prieskum ekologickej záťaže pozemkov a objektov
 • posúdenie existujúcich ekologických záväzkov
 • návrh finančného ohodnotenia prípadných ekologických záväzkov a ekologickej záťaže
 • návrh nápravných opatrení

Ekologický audit

 • zhodnotenie dodržovania platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia
 • vyčíslenie nákladov nutných k dosiahnutiu súladu s legislatívnymi požiadavkami v oblasti životného prostredia
 • spracovanie prehľadu platieb za súčasné ovplyvňovanie životného prostredia (poplatky za vypúšťanie odpadových vôd, emisie a pod.)
 • vyhodnotenie nehôd a havárií, ku ktorým došlo v spoločnosti v minulosti
 • spracovanie prehľadu sankcií v oblasti životného prostredia
 • vyhodnotenie záväzkov podnikov z hľadiska ochrany životného prostredia (vyčíslenie nákladov na nápravu škôd na životnom prostredí spôsobených súčasnou alebo predchádzajúcou činnosťou)

Interný ekologický audit

 • posúdenie dodržiavania platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia
 • vyhodnotenie prípadných nesúladov s platnou legislatívou v oblasti životného prostredia
 • identifikácia a vyhodnotenie významných aspektov činností, výrobkov a služieb vo vzťahu k životnému prostrediu
 • určenie najzávažnejších aspektov vo vzťahu k životnému prostrediu
 • stanovenie priorít opatrení k náprave nevyhovujúceho stavu
 • návrh postupu nápravných opatrení
 • návrhy systému riadenia podniku z hľadiska ochrany životného prostredia

Monitoring

Monitoring kvality podzemných a povrchových vôd, pracovného prostredia a ovzdušia.

Metódy dosiahnutia cieľa účelového prieskumu:

 • Prieskumné metódy:
  • diaľkový prieskum zeme
  • geofyzikálne merania
  • sondážne práce
  • vrtné práce
  • atmogeochemické merania
  • terénne merania fyzikálnych a chemických veličín
  • meranie radónu pre stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia
 • Odbery vzoriek v súlade s príslušnými normami:
  • povrchové vody
  • podzemné  vody
  • odpadové vody
  • zeminy
  • sedimenty a kaly
  • odpady
  • stavebné konštrukcie
 • Terénne merania a analýzy v akreditovaných laboratóriách

Analýza rizika

 • hodnotenie enviromentálnych rizík
 • posúdenie životného cyklu 
Cieľom analýzy rizika je charakterizovať existujúce a potenciálne riziká vyplývajúce z existencie ekologickej záťaže pre životné prostredie a na základe posúdenia ich závažnosti navrhnúť cieľové parametre nápravných opatrení. Jedná sa prevažne o riziko poškodenia zdravia človeka a zložiek životného prostredia.
Analýza rizík vyplývajúcich z činnosti, technológie alebo ekologickej záťaže 
 • analýza rizika pôsobením konkrétnej technológie alebo činnosti na zdravie ľudí a ekosystémy
 • analýza rizík starých ekologických záťaží
 • charakterizácia a kvantifikácia rizika
 • návrh cieľových parametrov nápravného opatrenia vedúceho k eliminácii rizík
 • návrh možných riešení nápravného opatrenia
 • výber optimálnej varianty nápravného opatrenia
 • posúdenie účinnosti realizovaného nápravného opatrenia alebo jeho etáp
 • podnet k zápisu zbytkovej ekologickej záťaže ako bremeno do katastru nehnuteľností
Hodnotenie životného cyklu (Life-Cycle Assessment – LCA) poskytuje podklady pre rozhodovací proces z hľadiska pôsobenia výrobných procesov a ich produktov na životné prostredie.
Hlavné úlohy pri vypracovaní štúdie LCA sú:
 • zaistiť vytváranie celkového obrazu o možných interakciách činností a životného prostredia
 • prispieť k všestrannému pochopeniu zvláštnej povahy a vzájomne podmienených dôsledkov ľudských aktivít pre životné prostredie
 • predávať riadiacim orgánom informácie, ktoré definujú účinky týchto aktivít na životné prostredie a naznačujú vhodné riešenia pre jeho zlepšenie
"Príroda má oproti ľudstvu obrovskú výhodu. Môže bez neho existovať,  ale ľudstvo bez nej nie."